foto foto foto foto foto foto foto
only

LIÊN HỆ

Khối: Quản trị điều hành
Người đại diện: Ông Rostislav Holecek  ( Mr. Rosta)
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Hotline: +84 28 665 646 38
Email: rosta.synot@gmail.com

 

 

 

 


Khối: Điều hành nghiệp vụ
Người đại diện: Ông Steven Nguyễn (Mr. Steven)
Chức vụ: Giám đốc nghiệp vụ
Hotline: +84 28 665 646 38
Email: stevennguyen.synot@gmail.com

 

 

 

 


Khối: Quản lý khách hàng – Nhân sự
Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga ( Ms. Suri)
Chức vụ: Giám đốc 
Hotline: +84 28 665 646 38
Email: suringuyen.synot@gmail.com

 

 

 

 


Khối: Đại Diện truyền thông
Người đại diện: Ông Trương Đình Thi
Chức vụ: Phó giám đốc chi văn phòng Nha Trang
Hotline: +84 28 665 646 38 
Email: jimmyT.pvi@gmail.com

 

 

 

 

 


Khối: Truyền thông
Người đại diện: Ông Lê Đình Thảo Nguyên (Mr. lee)
Chức vụ: Trưởng phòng
Hotline: +84 28 665 646 38 
Email: leele.synot@gmail.com